Undersøgelse af børn og unges adfærd i hverdagen

Beskrivelse af undersøgelsen

I efteråret og vinteren 2017 skal Hogrefe Psykologisk Forlag afprøve danske versioner af to internationalt anerkendte værktøjer til vurdering af børn og unges adfærd. Når de to redskaber er færdigudviklet, vil de blive anvendt af fagpersoner til udredning af børn og unge, hvor der er behov for at vurdere, hvor godt de klarer sig i deres hverdag. Jeres deltagelse i undersøgelsen hjælper os med at fastslå, hvordan børn og unge klarer deres hverdag i almindelighed, og giver dermed fagpersoner mulighed for at opdage børn, som ikke klarer sig så godt, så de kan modtage den rette støtte.

Som del af afprøvningen gennemføres en undersøgelse i daginstitutioner, i skoler og på ungdomsuddannelser blandt børn og unge i alderen 2-18 år, hvor pædagogisk personale, undervisere, samt forældre og ældre børn deltager ved at udfylde spørgeskemaer om det enkelte barn eller den enkelte elev.

Besvarelserne fra de deltagende institutioner og klasser vil sammenlagt give et billede af almindelig adfærd i børnenes og eleverne hverdag (ingen besvarelser om deltagerne i denne undersøgelse behandles individuelt). Skemaerne udfyldes online og består af forskellige spørgsmål, der handler om, hvordan barnet klarer almindelige gøremål i hverdagen og løser opgaver i forskellige situationer. Man skal til hvert spørgsmål markere, hvor ofte barnet eller eleven gør det, som der spørges til, eller hvor ofte en given adfærd er et problem for barnet eller eleven.

Spørgeskemaerne findes i flere versioner (A- og/eller B-versioner til forældre, pædagogisk personale og lærere). Til de ældste børn er der desuden spørgeskemaer, som de skal besvare om sig selv.

Samtykke og behandling af fortrolige oplysninger

Forældre til børn og unge under 16 år skal give deres samtykke, før de og deres børn kan deltage i undersøgelsen. Det er frivilligt at deltage, og man kan trække sit samtykke tilbage.

Unge, som er fyldt 17 år, bedes selv give deres samtykke til deltagelse.

Alle indhentede oplysninger behandles fortroligt. Man får ikke svar på sin egen besvarelse eller på institutionens eller klassens samlede svar. Rådata videregives ikke til andre parter. Resultater fra undersøgelsen vil kun blive offentliggjort i sammenfattet, anonym form, fx i form af tabeller og grafer, som er samlet efter køn eller aldersgruppe.

Evt. personidentificérbare oplysninger slettes efter undersøgelsens afslutning, senest ved udgangen af 2018.

Interesseret?

Er du pædagog, eller pædagogisk personale i en daginstitution, eller er du underviser i grundskolen eller på en ungdomsuddannelse? Vil du og børnene eller eleverne hjælpe os med at udvikle de to redskaber til vurdering af børn og unges adfærd? Som tak for hjælpen giver Hogrefe Psykologisk Forlag et tilskud til institutionen eller til klassekassen.

Måske er undersøgelsen ikke relevant for dig og din institution eller klasse, men det kan være, du kender nogle, der kunne tænkes at være interesserede i at deltage? Send dem gerne linket til denne side, eller bed dem kontakte os.

Kontakt

Kontakt gerne projektleder Niels Rasmus Ziska, hvis du har spørgsmål til undersøgelsen, eller hvis du ønsker at tilkendegive jeres interesse for at deltage. Du er også velkommen til at ringe på tlf. 35254547.