For at bestille skal du være i en af følgende tilladelsesgrupper:
  • Cand. psyk., Mag.art. i psykologi og Cand.pæd.psyk.

PPT

Parents Preference Test

Testværktøj til at belyse samspilsdynamikken i en familie

af Finn Westh

Papir og blyant

Ikke på lager
Ikke på lager
Ikke på lager

Scoringsprogrammer

Ikke på lager
Ikke på lager

Formål

Afdækning af forældrestil

Administration

Individuel

Beskrivelse

PPT udgår pr. 31/12-2018. Ønsker du at købe PPT inden 31/12-2018, kan dette ske ved telefonisk henvendelse til forlaget på tlf. 35381655.

PPT™ er en hurtig og konkret måde at få et overblik over forældres måder at være sammen med og opdrage deres børn på, så man kan finde ud af, hvor det går godt, og hvor det kunne gå bedre.

PPT™ er let at administrere. Det er en billedbaseret multiple choice test med illustrationer, der viser en families dagligliv. Ud fra den måde, forældrene svarer, dannes en profil, som viser forældrenes opdragelsesstil.

PPT™-testen indeholder varme illustrationer af typiske hverdagssituationer, som alle forældre kan identificere sig med. Illustrationerne inspirerer dem til at tænke over deres forældrestil og engagere sig i det videre forløb.

Forældrestil

PPT™ måler centrale sider af forældrestilen som fx: Hvor aktiv er man som forælder? Hvor har man hovedsagligt sin opmærksomhed i samspillet med barnet? Hvad er den dominerende tilgang til forståelsen af barnet? Hvad er den dominerende opdragelsesform?

PPT™ er umiddelbart forståelig og derfor velegnet til at komme i dialog med både sårbare og ressourcestærke forældre. Derudover er den et oplagt redskab til forældre, som har svært ved at læse og skrive eller udtrykke sig mundtligt, fx forældre af anden etnisk herkomst end dansk.

Hvad kan PPT™ bruges til?

PPT™ er et informativt test- og dialogværktøj til at finde ud af, hvordan samspilsdynamikken i en familie er. PPT™ kan bruges af psykologer og psykiatere i forbindelse med udredninger, og fordi den både indeholder semistrukturerede interviews og samspils-observationer, kan den også bruges som oplæg til diskussion om dilemmaerne i forældrenes opdragelse.

PPT™ er videnskabeligt udviklet og afprøvet. Derfor giver den psykologen objektiv støtte i strukturering af og fokus på problemerne i samspillet mellem forældre og børn.

Forældrekompetencer

Den web-genererede PPT™-profil giver et hurtigt, konkret og nuanceret grundlag for at vurdere forældrenes kompetencer og dilemmaer i deres måde at kommunikere med deres børn på. Dermed spares tid og ressourcer i forhold til tidskrævende interviews og observationer i familien. Testen indeholder derudover også spørgsmål om, hvordan forældrene oplever hinanden som forældre, hvilket gør det muligt at lave en målrettet analyse af eventuelle dilemmaer forældrene imellem.

Målgruppen

PPT™ er et velegnet test- og dialogværktøj for psykologer og psykiatere, der arbejder inden for:

  • Offentlig og privat familierådgivning i forbindelse med forebyggende familiearbejde, rådgivning og parterapi
  • Skilsmisserådgivning og børnesagkyndige undersøgelser ved domstolene
  • Rådgivning af adoptivforældre og plejeforældre
  • Rådgivning af familier med handicappede børn.

Afprøvning af PPT™

PPT™ har været igennem et omfattende sprogligt og statistisk valideringsarbejde for at sikre testens pålidelighed. Valideringen omfatter både de enkelte billeder og testens fire skalaer:

  • Aktivitet
  • Opmærksomhed
  • Indlevelse
  • Regulering

Billedafprøvningen

Man ved fra andre selvrapporteringstest, at der kan være individuelle forskelle i tolkningen af et udsagn. For at sikre, at de enkelte illustrationer var umiddelbart og intuitivt forståelige og ikke mindst, at der var konsensus omkring fortolkningen af den enkelte illustration blev mere end 800 forældre spurgt, hvordan de oplevede hvert enkelt illustration.

Afprøvningen viste, at 89% oplevede illustrationen i henhold til det tilsigtede indhold – et resultat, der viser, at illustrationerne er umiddelbart og intuitivt forståelige, samt at der er konsensus om, hvad de viser.

Validitet

Valideringen af de fire skalaer, der indgår i PPT™, blev gennemført med over 250 forældre, der var udvalgt fra alle samfundslag. Resultaterne levede op til de strengeste statistiske krav (Rasch) Det indikerer, dels at de 4 skalaer er komplet uafhængige af hinanden, dels at de ikke er påvirket af udefrakommende faktorer som uddannelse, køn, alder osv.

Det vil sige, at testen ikke forfordeler nogen pga. etnicitet, køn, alder eller uddannelse, men giver et rent mål for forældrestilen, og at de enkelte skalaer er let tolkelige.

PPT må kun anvendes af psykologer. Det har hidtil været et krav, at man skulle være certificeret for at anvende PPT™, men ved at læse bogen "I dialog med familien", får man et godt grundlag for at komme i gang og certificering er derfor ikke længere et krav, men et tilbud. "I dialog med familien" følger med en komplet PPT, men kan også købes separat.

En komplet indeholder: 1 vejledning, testbog med billeder samt "I dialog med familien".

Administrationstid

30-45 minutter

Copyright år

2003

Ref-ID: 40444